Полезно

Академия за иновации и развитие

Академията за иновации и развитие четвърта година доказва със съдържателна дейност и сериозни, интересни, респектиращи участниците мероприятия, ползата от своето изграждане и съществуване. Тя е Сдружение с нестопанска цел на заетите във Висшите училища на Република България. Нейният живот и дейност се ръководи по приети Устав и Правилник от Управителния и Академичен съвет с Председател акад.проф.д-р Иван Величков.

Мисията на Академията е да обединява, организира и активизира интелектуалния потенциал от Висшите училища за успешно интелигентно и иновационно устойчиво развитие на страната, като активен член на ЕС и в общуване с други страни от Европа, Балканите и света.

Целите на Академията са развитие и утвърждаване на ценностите на гражданското общество и на директната демокрация за използване на науката, образованието, културата при реализиране на националните идеали и интереси чрез създаване на научни продукти за ускорено развитие на българското общество, повишаване качеството на образованието и интелектуалното равнище на българите с изграждане на висока степен на култура във всеки гражданин, участие в проекти и гражданския контрол.

Приоритетни дейности са: извършване на политологични, юридически, икономически и социологически изследвания и анализи; разработване и реализация на стратегии, програми и проекти; провеждане на образователни кампании; реализация на публични, застъпнически и лобистки кампании; мониторинг; консултантска, информационна и издателска дейност.

Всеки период от живота и развитието на човешкото общество има своите цели и задачи, обект е на анализ и оценка за полезността, резултатите и перспективите за следващото време, неотложна дисквалификация и преодоляване на трудностите.

Един много сериозен и мащабен проблем през първите години на ХХІ- ви век и особено сега завладя света със своята същност, специфика и лоши последици, стана обект на внимание, грижи и неотложни мерки за противодействие от човечеството, конкретно от ЕС и нашата страна, заема приоритетно място за оценка и коментар на почти всички форуми, в почти всички национални, европейски и световни документи, проекти, стратегии, решения за действие – проблемът корупция и предприемане на ефективна антикорупция. Гражданското българско общество, с неговите организации, институции и администрация, отправят все по-загрижен поглед към състоянието, вредите и неефективните мерки за стопиране, ограничаване и преодоляване на макро и микро равнище на този много опасен за настоящето и бъдещето корупционен проблем с неговия ужасяващ всички механизъм. Огромен брой са публикациите с аргументирани становища и предложения по него, държавни, политически и нормативно-правни документи, констатации и фактология, а желаните промени са незначителни и много тревожни.

Тези, очертани с няколко реда много актуални, мотивиращи и аргументиращи съображения, определят избраният от АИР и одобрен от Столичната община разработван проект за изследване, анализ и приоритетна оценка на европейските и национални антикорупционни практики, с които да се привлече вниманието и създаде достъп до тях на трите институции – АИР, обществеността и администрацията на Район „Изгрев” и Столичната община.

След обсъждане на проектопрограмата за провеждане на лекционен и дискусионен форум на тема „Общество, антикорупция, администрация” в рамките на проекта, спечелен от Сдружението и финансиран от Програма „Европа” на Столична община се организира и ще се проведе двудневен дискусионен форум на 7 и 8 март 2019 г.

Уважаеми представители на гражданското общество, на административния и публичния сектори в Столицата, „Академията за иновации и развитие” има удоволствието да Ви покани за участие в дискусионен форум, който се реализира в изпълнение на проект, финансиран по Програма „Европа” при Столична община на тема „Общество, антикорупция, администрация”.

Изпълнението на този проект цели създаване и достъп до конкретна практика за ефективно взаимодействие в това проблемно направление на трите нива на институции – АИР, столичната общественост и районните администрации на Столичната община. Целите на форума са: да се повиши информираността на гражданите в районите за добрите европейски и национални практики в това направление, както и за мерките, които предлага ”КПКОНПИ” в тази насока. Стремежът е да се активизира и осигури ефективно партньорство между АИР, структурите на гражданското общество и органите на местната власт по създаване и прилагане на европейски практики, политики на антикорупцията за подобряване качеството на живот. Целите на мероприятието са да се дискутира по проблема корупция и да се представят и анализират добрите практики за противодействието му, за да се изпълнят след това целите и задачите на Проекта за сериозни положителни промени в това направление. Стремежът е да се апробира модел за противодействие с общи усилия на общество, институции и администрация, за стопиране и преодоляване на всяко равнище корупционните практики.

Академията за иновации и развитие след уточняване и утвърждаване на целта и според изискванията на Програмата за нейното реализиране с администрацията на Район „Изгрев” поема задължението със своята структура, качествен състав и практически опит за ефективна и рационална работа по проекта и за неговото изпълнение. Стремежът е да се обединят усилията на науката, администрацията и обществото, за осигуряване на правен, морален и реален деен практически характер по изпълнение на проектните цели. Предвижда и реализира се най-напред увеличаване на осведомеността на местната общност и институциите в нея за общи усилия срещу корупцията и установяване на рационален порядък за бъдеща ефективна дейност срещу нея.

С кандидатстването по този проект, целта не е социологическо проучване, а създаване и критичен достъп до конкретната практика в това проблемно направление за ефективно единодействие и срещу него на трите институции – АИР, столичната общественост и районните администрации на СО. С реализиране на програмата стремежът най-напред е да се повиши информираността на гражданите в районните общини за най-добрата практика в това направление антикорупция, за конкретните нормативни изисквания и за мерките, които предлагат институциите и конкретно КПКОНПИ за борба с корупцията. Специално внимание и не малко време в този краткосрочен проект е отделено именно за конкретизиране ролята, задължението и отговорностите в проблемното направление „Антикорупция, администрация, общество”. Обобщавайки опита, анализирайки и оценявайки практиката, ще се предложи в края на определения срок и обсъди Модел за ефективна и бъдеща работа в Район „Изгрев”, който след утвърждаването му да се прилага и в другите райони на град София.

Подобни публикации

Разберете какви сте според формата на устните си!

admin

Как да избираме дамски луксозни часовници

desito

Забавете преценката и овладейте импулса. ВАЖНО за всички ни!

admin