Полезно

Основни цели на стандарт ИСО 9001

Сертификацията по стандарт ИСО 9001 не е просто придобиване на поредния документ с празно съдържание. Следването на изискванията на стандарта има за цел да помогне на стопанските структури да предложат по-добри стоки и услуги на своите клиенти. Спокойно може да се каже, че стандартът е насочен към удовлетворението крайния потребител, но междувременно той създава нужните предпоставки за повишаване на финансовите приходи на самите организации.

Целите, залегнали в стандарта ИСО 9001 са няколко, но тук ще се спрем само на най-съществените за подобряване на процесите в самите компании, на които предстои и които вече са се присъединили към голямото семейство на международно утвърдените стандарти. Тези, смятани за ключови от нас са:

Разширяване на дейността чрез подобряване качеството на крайния продукт

Добре проектираната и ефективно внедрена система за управление на ISO 9001 ще начертае пътя на всяка една компания към по-доброто ѝ представяне на вътрешния и международния пазар. Внедряването на СУК ще подобри изпълнението на всички процеси, защото системата включва активното участие на целия персонал на структурата – от най-ниското ниво до най-висшестоящите ръководители.

Подобряването на качеството е цел №1 на стандарт ИСО 9001, а това значи, че продуктът, предлаган от дадена организация ще бъде точно такъв, какъвто клиентът би искал да бъде. Ще бъдат удовлетворени не само заявените от клиента изисквания, но и неизказаните – тези, които се подразбират от само себе си.

Повишаването на качеството също така означава намаляване на оплакванията/рекламациите и адекватна реакция по вече направените такива. Подобно нещо може да се случи чрез правилно използване на инструментите на СУК. Част от тях включват описване, разбиране и обсъждане на процесите на дадена структура посредством аналитичния потенциал на стандарта – бизнес метриките.

Контрол над последователността на операциите

Един от важните етапи в ИСО стандартите е осигуряването на последователност на операциите. Какво означава това? Една от дефинициите за последователност е намаляване на вариациите. Помислете кое е по-добро за крайните потребители на вашата услуга или продукт – Да получават винаги една и съща стока по отношение на размер, тегло и други технически характеристики, или нещо, което е непредсказуемо и винаги различно от очакваното?

Клиентите, както се очаква няма да приемат вариации на продукта, който произвеждате, затова системата изисква те да бъдат сведени до минимум. Как може да се постигне подобно нещо? Много просто – с повишаване контрола върху процесите, а това се постига с наличието на ясна цел, редовно събиране на данни (проследяване на параметрите) и яснота как да се коригират неточностите. Коригирането и превенцията на грешките става посредством стриктно следване на процедурите и инструкциите за работа.

Повишаване на ефективността, намаляване на брака, ограничаване на разходите

Финансовите печалби са основна цел на всички икономически структури. Когато една фирма е устремена към печалбите, тя задължително трябва да премине сертификация по стандарт ИСО 9001. Изпълнявайки директивите, залегнали в СУК, е лесно да се повиши ефективността, чрез подобряване на качеството. По-голямото количество качествена стока означава по-малко брак, а по-малкото количество на производствения отпадък означава повече приходи.

Бракът – това са пари изгубени завинаги. Той се получава в резултат на лошо управление на процесите, както и поради недобра квалификация и мотивация на служителите от всички нива. Ето защо стандартът ISO набляга на прякото участие на мениджърския екип във внедряването на СУК и на повишаване квалификацията на служителите от различните йерархии и структури на дадена компания.

Подобни публикации

Как да направим уютна спалнята в тъмни цветове? (Снимки)

admin

Как да изберем дрехи, според типа фигура

admin

Крибул и мистичното изцеление

admin