Полезно

Задължителна медиация

От 01.07.24 г. медиацията става задължителна по множество дела. Това означава, че съдът задължава страните да участват в първа среща в процедура по медиация, но не ги задължава да се споразумеят. Разбира се, целта на срещата винаги е постигането на споразумение и прекратяване на делото на това основание, за да се намали натовареността на инстанциите. Задължителна става медиацията, когато е предявен иск или до съда са отправени искания:

1. За разпределяне ползването на съсобствена вещ: Районният съд, по искане на който и да е от съсобствениците, може да бъде сезиран да реши въпроса и да вземе необходимите мерки, включително да назначи управител на общата вещ. Делото обикновено се води между близки роднини.
2. За парични вземания, произтичащи от съсобственост:
2.1. Съгласно Закона за собствеността всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. Понякога между съсобствениците възникват конфликти в тази връзка и те отнасят спора да съда. Страни по такива дела обикновено са роднини.
2.2. Когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат
обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото
поискване. И в тази връзка възникват спорове между роднини, които се отнасят до съда.
3. За делба на обща вещ или делба на наследство – в производството по извършване на делбата: Съдебната делба е особено исково производство, което протича в две фази, всяка приключваща с решение, което може да се обжалва – производство по допускане и производство по извършване на делбата. Съсобствеността се прекратява с влизането в сила на решението по втората фаза от делбеното производство. В първата фаза се установява кои са общите вещи, обект на делбата; кои са съсобствениците; какви са техните дялове. Във втората фаза се извършва делбата и се съставя разделителен протокол, а ако вещта е неподеляема, се изнася на публична продан, в която съделителите могат да участват или да изкупят имота. Страни по такива дела отново са роднини, които са с особена процесуална роля – и ищци, и ответници едновременно. Казусът може да бъде усложнен, ако някои от общите наследствени имоти са съсобствени с трети лица – тогава първо трябва да се извърши делба с третите лица.
4. По Закона за управление на етажната собственост:
4.1. Относно изпълнение на задължения на собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост: 1. Да не пречат на други собственици, ползватели и обитатели да използват общите части на сградата; 2. Да не причиняват вреди на общи части; 3. Да не завземат общи части; 4. Да не извършват в своя самостоятелен обект дейности, които създават безпокойство за другите, по-голямо от обичайното; 5. Да не извършват дейности, с които да изменят помещения или пространства, предназначени за общо ползване, както и да не нарушават архитектурния вид, , устойчивостта и пожарната безопасност на сградата; 6. Да не създават безпокойство на непосредствените си съседи при отглеждането на животни; 7. Да не накърняват добрите нрави; 8. Да изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост; 9. Да заплащат разходите за ремонт на сградата, съразмерно с притежаваните идеални части, както и разходите по управлението; 10. Да спазват санитарните и хигиенните норми; 11. Да обезщетяват вредите, причинени на други обекти в сградата, когато те са резултат от отстраняване на повреди в своя самостоятелен обект и други;
4.2. За възстановяване на направени от отделен собственик разходи за ремонт на общи части на сградата: Ако разходите, извършени от собственик, не бъдат възстановени, той има право да предяви иск срещу останалите собственици на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост;
4.3. За отмяна на незаконосъобразно решение на Общото събрание или на незаконосъобразен акт на Управителя на Етажната собственост;
5. По Търговския закон:
5.1. За изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност: Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.
5.2. За отговорност на управител или контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди;
5.3. При нарушаване на забраната за извършване на конкурентна дейност без съгласие на дружеството с ограничена отговорност и дължимото обезщетение за вреди.

Научете повече за Задължителна медиация.

Подобни публикации

Удобството да използваш химическа тоалетна

admin1

Кардизол – мнения – цена – съдържание – отзиви – аптеки – Cardizol

admin

Време ли е да сменим хоризонталните щрангове?

admin1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .