Обща категория

„БЛИК-99“ ЕООД, стартира изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 

 

 

На 23.11.2018 г. , с подписването от страна на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и „БЛИК-99“ ЕООД, стартира изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0144-C01 с наименование: „Внедряване на пилотни ресурсоефективни технологии в производствения процес на „БЛИК-99“ ЕООД” по процедура чрез подбор BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“.

Бенефициент: “БЛИК-99” ЕООД Обща стойност: 2 234 464,62 лв., от които 849 934,49 лв. европейско и 149 988,45 лв. национално съфинансиране.
Начало: 23.11.2018 г. Край: 23.11.2019 г.
Обща цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на БЛИК-99 ЕООД.
Специфични цели на проекта са реализирани чрез внедряването на технологични решения, пилотни за България и Европа, които представляват производствени /процесни/ иновации, водещи до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и оказващи съществен положителен ефект върху опазването на околната среда. Закупените активи, оказват пряк ефект върху намаляването на вложените в 1-ца продукция суровини и доброто управление на отпадъците от производството, тяхното предотвратяване и рециклиране, както и употребата на рециклирани суровини в производствения процес.
Кратко описание: чрез изпълнението на проекта са внедрени комплекс от технологични решения, пилотни за България и Европа, представляващи производствена /процесна/ иновация, водеща до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието, с положителен ефект върху опазването на околната среда. По-конкретно тази иновативна технология рефлектира върху намаление на влаганата в единица продукция суровина и генерираното количество отпадъци при производството, както и върху предотвратяването на образуването им, като по този начин се повишава ресурсоефективността на производството на БЛИК-99 ЕООД. Едновременно с това се повлиява в посока повишаване на производствения капацитет, тъй като се оптимизират производствените процеси и се автоматизира и дигитализира значителна част от операциите, прилагани при обработката на изходните суровини.
Резултати от реализирането на проекта: внедрени технологични решения и методи, пилотни за България, представляващи производствена иновация; подобрена ресурсната ефективност на предприятието; принос за опазване на околната среда; създадени предпоставки за мултиплициране на резултатите по проекта в подобни предприятия, произвеждащи детайли от метали, алуминий, полиамид и полиуретанови еластомери.
Потребности от реализирането на проекта: изпълнението на проекта даде възможност да се намалят генерираните производствени отпадъци, намаляване на производствения брак, рециклирането както на отпадъците от собственото производство, така и на използвани чужди отпадъци. Всичко това намаля драстично вложените суровини в 1-ца продукция, което води до намаление на себестойността на продукцията, с което се повишава и конкурентоспособността на БЛИК-99 ЕООД.

В тази връзка и като част от минимални изисквания за публичните събития, които следва да бъдат проведени във връзка с изпълнението на АДБФП и с цел комуникиране на резултатите от проекта към релевантните целеви групи – мултиплициране на резултатите от проекта, „БЛИК-99“ ЕООД организира и проведе пресконференция – публично събитие на 30.07.2019 г. (вторник) от 10:00 часа на адрес: Р България, област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград 2700, местност Бачиново, Дъбрава, хотел „ПАРК“ Бачиново – конферентна зала и втора пресконференция на 02.08.2019 г. (петък) от 10:00 часа на адрес: Р България, област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград 2700, местност Бачиново, Дъбрава, хотел „ПАРК“ Бачиново – конферентна зала. На събитията, освен представители на ръководството и служители на компанията, бяха поканени и представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, Областен информационен център – гр. Благоевград (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), предприятия осъществяващи същата или подобна дейност (от сектора/ подобни сектори), представители на различни медии – електронни медии и специализирани списания, сайтове, блогове, както и всички заинтересовани лица, организации и асоциации. Изпълнението на самия проект бе представен от ръководителя му Борислав Къдреков, който запозна присъстващите с общата и специфични цели, потребности от реализиране на проекта, план за изпълнение/дейности по проекта, какво оборудване е закупено, как е проведен съответния избор на изпълнител за извършване на доставките и изпълнение на услугите, реално постигнатите резултати – внедряване на иновативни пилотни технологии в печата и резултатите по отношение на оптимизиране производствените процеси с високо ниво на ресурсна ефективност и екологосъобразността. Целта на проведените публични събития е да се предадат опитът и да се представи производствената иновация, която се внедрява с проекта, за да се постигне ефект на мултиплициране. По този начин „БЛИК-99“ ЕООД достига директно до предприятия, осъществяващи същата или сходни дейности, за да постигне мултиплициране от проекта, като споделя опит и резултати, за насърчаване оптимизацията и ресурсната ефективност.
———————————-—————– www.eufunds.bg —————————————————— 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0144-С01 „Внедряване на пилотни ресурсоефективни технологии в производствения процес на „БЛИК-99“ ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БЛИК-99” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Прикачен файл с публикацията.

Подобни публикации

Виц 13

admin

Значението на професионалните преводачески услуги

redactort

Знаете ли кои са 10-те най-големи стадиони в света?

admin