Бизнес

10 икономически термини, които най-вероятно не знаете!

АДВАЛОРНИ МИТА — мита, чийто размер се установява според покупната стойност на обмитяваната стока, посочена във фактура или в друг документ, придружаващ стоката.

АДЕНДУМ (АНЕКС) — допълнение на договор, с което страните по договора изменят или допълват условията му. Адендумът се счита като неразделна част от договора.

АД РЕФЕРЕНДУМ — условие, съдържащо се в спогодба или договор, според което те могат да влязат в сила, само ако са одобрени от друг висшестоящ орган.

АЖИО (ПРЕМИЯ, РЕПОРТ) – изразено в процент превишение на пазарната стойност над номиналната.

АЖИОТАЖ — покупки или продажби на ценни книжа със спекулативна цел, за да се постигне изкуствено повишаване или понижаване на техните курсове.

АЖИОТАЖ — покупки или продажби на ценни книжа със спекултивна цел, за да се постигне изкуствено повишаване или понижаване техните курсове.

АКТИВНИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ – операции за пласиране набраните банкови ресурси главно под формата на кредитиране  предприятия, покупка на ценни книжа и депозити в други банки. Осч
товодяват се в актива на баланса на банката.

АКЦЕСОРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ – задължение на поръчител или грант, което произлиза, в случай че прекият длъжник не уреди задължнията си.

АКЦЕПТ — писмено съгласие на платеца  да плати дължима сума по менителница , чек, платежно искане, фактура или други платежни документи. А се изразява обикновено с надпис „акцептирана”, „приета за плащане” или друг равнозначен израз, положен върху лицевата страна на документа.

АКЦЕПТАНТ — лице, което дава съгласие чрез акцепт  за изплащане на определено задължение, оформено с менителцица, чек или друг платежен документ.

 

Източник: Регионален информационен сайт в Благоевград – agencia.bg

Подобни публикации

Как да сглобим геймърски компютър

redactort

ВИВА КРЕДИТ И ЕВРОИНС ЖИВОТ В СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО

admin

Ръстът на кредитирането все повече притеснява банкери и анализатори

admin