Обща категория

Пласментна политика- основни елементи

12322dПласментната политика (ПП) на съвревенната фирма играе съществена, сравнително самостоятелна роля, която позволява на маркетинговите специалисти да наричат тази маркетинг функция ключова в системата на маркетинга. Реализацията на продукта е последния етап от възпроизводствения процес, поради което нейното качество е решаваща предпоставака за оптимизиране на резултатите от предшестващите етапи. Нещо повече, непрофесионалния, некачествения подход към пласмента на производствения продукт опорачава резултатите от усилията на производство, като унищожава не само добрия резултат, но и имиджа на фирмата.

Приведените основни цели на ПП дават основание тя да бъде разглеждана и като едно от най- важните стратегически маркетинг решения в живота на съвременната фирма.

Първия основен елемент на ПП е дистрибуцията. Тя включва неизбежния минимум от действия свързани с предвижването и разпределението на продуктите по пътя от произв.до протребителя.

Този втория компонент на ПП е толкова съществен, че предполага особенно внимание, анализ и оценка.

Третия компонент на ПП- системата от комуникации е свързващо звено между производство и потребление.

Системата от канали за реализация е организирана и управлявана съвкупност от разлвидове звена, които една компания изгражда или ползва на договорна или на др.основа за целите на ефективна реализациа на продукцията. Тя се изгражда и развива под силно раазнородно и данамично влияние на бизнес средата.

Каналите за реализация или т.нар.маркетинг канали са хора или звена, институционализирани по опредлен начин, т.е. обособени от организационно- управляващата точка, през които продуктите преминават по своя път от производителя до потребителя.

Както във всяка друга област на маркетинга, така и в сферата на дистрибуционната политика се диференцират съществени различия по отношение на двата основни вида пазар – за потребителски и за инвестиционни стоки. Системата от канали за реализация показва най- голямо разнообразие по отношение на потребителските стоки. Дистрибуционната политика по отношение на пазарите за инвестиционни стоки предлага много по ограничен избор и развитие на спектъра от варианти на канали за реализаия.

Подобни публикации

Кредит срещу банкова гаранция

admin

Канабидиол (CBD) – какво знаем и какво не!

admin

3 причини да изберете автоключар в София

admin